Ga direct naar de inhoud

Voldoet u aan de Wet arbeid vreemdelingen?

Contract-tekenen-arbeid-vreemdelingen.jpg

Wilt u een buitenlandse werknemer voor u laten werken? Dan heeft u volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) een vergunning nodig. Als u deze wet overtreedt, krijgt iedere werkgever binnen deze keten een boete opgelegd. De gevolgen van deze hoge boetes, waar u meestal niet onderuit kunt komen, vormen een risico voor de continuïteit van uw bedrijf.

Of u nu de uitlener, de inlener, de opdrachtgever, de hoofd- of onderaannemer bent: u bent volgens de Wav een werkgever. 

Wat is de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)?

Wilt u als werkgever een arbeidskracht van buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland voor u laten werken? Dan schrijft de Wav-wet voor, dat u een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) moet hebben. Op de site van de Rijksoverheid staat in welke gevallen een vergunning is vereist. Deze kunt u aanvragen bij het UWV (de TWV) of de IND (de GVVA).

Goed om te weten: de aard, omvang en duur van de werkzaamheden doen er niet toe. Laat u bijvoorbeeld een vriendendienst verrichten zonder vergoeding? Dan heeft u ook een vergunning nodig.

Wat verstaat de Wav-wet onder ‘werkgever’?

De definitie van werkgeverschap in de zin van de Wav is erg ruim. Dit betekent dat een vreemdeling die arbeid verricht, meer dan één werkgever kan hebben. In de praktijk komt dit regelmatig voor. We spreken dan van meerdere werkgevers binnen een keten. 

De ‘werkgever’ is onder andere:

 • degene bij wie de arbeid feitelijk wordt verricht
 • degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt (bijvoorbeeld het uitzendbureau)
 • een hoofdaannemer
 • een (onder)aannemer
 • een opdrachtgever

Onderstaande twee voorbeelden maken duidelijk hoe ruim het begrip ‘werkgever’ is.

 • Uitgevers van verschillende kranten hebben boetes gekregen, omdat hun bezorgers niet de noodzakelijke vergunningen hadden. Dat de bezorgers niet in dienst waren bij de uitgevers en vaak werkzaam waren via een uitzendbureau, maakte niet uit.
 • Schakelt u een schoonmaakbedrijf in voor uw bedrijfspand? Of een tuinier voor uw tuinonderhoud? Dan wordt u als werkgever gezien van degene die de werkzaamheden uitvoert.

Kortom, u wordt al snel als werkgever aangemerkt. Ook als mensen van een ander bedrijf arbeid voor u verrichten. U geldt dan als een werknemer binnen de keten. En bent dus verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Wav.

Wat zijn uw verplichtingen als werkgever?

 • U moet het identiteitsbewijs van de buitenlandse arbeidskracht verifiëren, kopiëren en bewaren. 
 • U moet de identiteit van de arbeidskracht controleren op geldigheid. U doet dat door de verstrekte gegevens van de werknemer te controleren op echtheid. Raadpleeg daarvoor het Stappenplan Verificatieplicht
 • U moet zelf controleren of een vergunning is afgegeven. Eenmalige controle is vaak niet genoeg, omdat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de duur van de opdracht wijzigingen kunnen optreden.

 

Welk risico loopt u?

Werkgevers die met illegale werknemers werken, lopen het risico dat de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) hen een fikse boete oplegt. Een werkgever die een buitenlandse werknemer zonder vergunning voor zich laat werken, riskeert een boete van € 8000 per buitenlandse werknemer. Als de werkgever een natuurlijk-persoon is, bedraagt deze boete € 4000. De hoogte van een boete volgt uit de Beleidsregel boeteoplegging Wav

Het is ook mogelijk dat een boete wordt opgelegd voor twee zaken. Zowel het niet voldoen aan de verificatieplicht als aan het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning.

De mogelijke bezwaren tegen een boete

Er zijn meerdere verweren tegen een boete mogelijk, maar veel ervan zullen in de praktijk helaas niet slagen. Dit blijkt ook uit een publicatie van de Inspectie SWZ over veelvoorkomende bezwaargronden. Hoewel de rechtspraak ditzelfde beeld geeft, is in sommige gevallen een bezwaar wél haalbaar. Volgens de beleidsregel kan een boete lager uitvallen. Maar dit is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid. Het is altijd aan te raden om de haalbaarheid van een bezwaar te laten toetsen door bijvoorbeeld een advocaat. De handdoek in de ring gooien is vaak geen optie, vanwege de drastische (financiële) gevolgen die een boete voor een bedrijf kan hebben.

Is het Wav-risico te verleggen naar de opdrachtgever?

Deze vraag is eigenlijk tweeledig:

 1. Kunt u contractueel voorkomen dat een boete wordt opgelegd bij illegale tewerkstelling? Het antwoord daarop is ‘nee’? De Inspectie SZW kijkt meestal niet naar de gemaakte contractuele afspraken. Bent u dus volgens de Wav werkgever en is uw medewerker illegaal tewerkgesteld? Dan kan een boete worden opgelegd.
 2. Kunt u contractueel afspreken dat de opgelegde boetes op de andere contractpartij worden verhaald? Het antwoord op deze vraag is: ‘ja’. In 2015 heeft de Hoge Raad namelijk beslist dat een opdrachtgever de hoofdaannemer contractueel kan verplichten zorg te dragen voor de naleving van de verplichtingen vanuit de WAV. Dit zijn verplichtingen, die in beginsel op de opdrachtgever rusten.

“Er is hier sprake van een ‘verhaalsbeding’. In dat beding staat dat wanneer een boete wordt opgelegd, deze kan worden verhaald op de andere contractpartij. De boete is dan dus wel verschuldigd aan de Inspectie SZW. Het verhalen zelf kan nog voor problemen zorgen. Hoewel ook dat (deels) contractueel is op te vangen. Het beding is volgens de Hoge Raad toegestaan, voor zover dit beding zelf of de bedoeling ervan niet in strijd is met de Wav. Overigens moet u dit beding als een vangnet beschouwen. Het is altijd beter om te voorkomen dan te genezen.”

Checklist Wet arbeid vreemdelingen

De verplichtingen van de Wav zijn in de praktijk niet makkelijk om na te leven, omdat controle vaak niet eenvoudig is. Een extra reden dus om goed op te letten. Heeft u al een besluit genomen op de uitvoering wet arbeid Vreemdelingen? Of over hoe u risico’s wilt voorkomen? Stel uzelf deze vragen om het risico op een boete te verkleinen:

 • Ben ik volgens de Wav-wet werkgever van buitenlandse arbeidskrachten?
 • Heb ik voor alle buitenlandse werknemers een vergunning aangevraagd? Of is een vergunning afgegeven, wanneer ze via een ander bedrijf voor mij werken?
 • Is de buitenlandse arbeidskracht wie hij beweert te zijn?
 • Kloppen de papieren die hij of zij heeft overlegd?
 • Heb ik contractueel afgesproken dat een door mij te betalen boete door de contractpartij wordt betaald?
Spectrum Advocaten

Marten van Buiten

Advocaat - partner

Spectrum Advocaten biedt met haar team van specialisten een primair op (MKB) ondernemingen en ondernemers gericht breed pakket van juridische diensten. Wij hebben zowel een advies- als een procespraktijk. Het behalen van maximale waarde voor de klant staat voorop. Veel juridische problemen kunnen namelijk door een goed advies en goede begeleiding worden voorkomen of opgelost. Tijdrovende en kostbare procedures zijn dan gelukkig niet nodig. Soms is een procedure noodzakelijk. Bij Spectrum Advocaten heerst een open cultuur.Wij fungeren als eerste aanspreekpunt voor juridische aangelegenheden en ontzorgen, zodat u zich meer kunt bezighouden met ondernemen.

  Ook interessant