Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Disclaimer

Diclaimer.jpg

Disclaimer van ABN AMRO Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van de website, betekent dat u instemt met onderstaande bepalingen.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door ABN AMRO Verzekeringen uitdrukkelijk afgewezen.

Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) ABN AMRO Verzekeringen. ABN AMRO Verzekeringen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 

Informatie op deze site

ABN AMRO Verzekeringen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. ABN AMRO Verzekeringen streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. ABN AMRO Verzekeringen wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zonodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

ABN AMRO Verzekeringen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel ABN AMRO Verzekeringen alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ABN AMRO Verzekeringen worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

 

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

 

088-nummers

ABN AMRO Verzekeringen kan gebruikmaken van 088-nummers. Een 088-nummer is een bedrijfsnummer dat u vanaf elke plaats in Nederland kunt bellen tegen een bepaald tarief. De kosten voor het bellen naar een 088-nummer hangen af van uw aanbieder, abonnementsvorm of het bellen met een vaste telefoon of mobiele telefoon. Vaak valt het bellen naar een 088-nummer niet binnen de belbundel. Wilt u weten wat voor u de kosten zijn voor het bellen naar een 088-nummer? Raadpleeg dan de website van uw aanbieder.

 

Registratie chatsessies

Met het starten van een chat geeft u ons toestemming dit gesprek te registreren. Hiervoor kunnen we bij een eventueel vervolg de historie bekijken. Daarnaast meten wij de kwaliteit om deze service te verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken we alleen intern.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van ABN AMRO Verzekeringen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ABN AMRO Verzekeringen onderhouden en ABN AMRO Verzekeringen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. ABN AMRO Verzekeringen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ABN AMRO Verzekeringen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ABN AMRO Verzekeringen.

 

Virussen

ABN AMRO Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Meer weten over privacy en cookies?
Lees meer over hoe wij omgaan met uw privacy en met cookies.