Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Win-Win-Win: het belang van een leven lang leren

Leven Lang Leren.jpg

Het belang van leven lang leren en duurzame inzetbaarheid neemt de komende jaren alleen maar toe. Niet alleen voor mensen zelf, maar ook voor bedrijven, instellingen, de samenleving en economie als geheel. Elise Burger, directeur bij Building Human Talent, vertelt over het belang van een leven lang leren en hoe je je dit als organisatie kunt bevorderen.

De arbeidsmarkt is continu in beweging: het ziekteverzuim is hoog, werk verandert sneller dan de medewerker, we moeten langer doorwerken en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar we in de huidige arbeidsmarkt mee te maken hebben. 

 

Het belang van een leven lang leren

Het verschil tussen een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid is dat het eerste gericht is op het continu ontwikkelen van kennis en vaardigheden gedurende het hele leven, terwijl het tweede gericht is op het behouden en versterken van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Veranderende arbeidsmarkt: De arbeidsmarkt is voortdurend aan het veranderen. Banen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Door te blijven leren en ontwikkelen kunnen werknemers zich aanpassen aan deze veranderingen en daarmee hun inzetbaarheid vergroten.
 2. Persoonlijke groei: Een leven lang ontwikkelen kan bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, kunnen mensen zichzelf verbeteren en nieuwe uitdagingen aangaan.
 3. Verhoogde productiviteit: Werknemers die zichzelf blijven ontwikkelen, zijn vaak productiever en beter in staat om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van het werk en betere resultaten voor de organisatie.
 4. Economische groei: Een leven lang ontwikkelen is niet alleen goed voor het individu, maar ook voor de economie als geheel. Door te investeren in de ontwikkeling van werknemers kan Nederland concurrerend blijven in een internationale context en bijdragen aan economische groei en ontwikkeling.

Kortom, het stimuleren van een leven lang leren is van groot belang voor zowel het individu als de samenleving als geheel. Het draagt bij aan persoonlijke groei, verhoogde productiviteit, toekomstbestendigheid en economische groei.

Afhankelijkheid tussen een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid

Er bestaat een sterke afhankelijkheid tussen een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid gaat over het vermogen van werknemers om gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken gedurende hun hele loopbaan. Een leven lang leren draagt bij aan deze duurzame inzetbaarheid, omdat werknemers door middel van leren en ontwikkelen hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden en up-to-date houden. Dit stelt werknemers in staat om zich aan te passen aan veranderingen in hun functie, de arbeidsmarkt en de maatschappij.

Een leven lang leren is daarmee een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Het helpt werknemers om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen. Ook is het voor hun makkelijker om mogelijkheden aan te grijpen. Werknemers die zich blijven ontwikkelen, zijn vaak flexibeler en meer bereid om te investeren in hun eigen inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Daarmee dragen zij bij aan de duurzame inzetbaarheid van zichzelf en van de organisatie waarvoor zij werken.

Het is daarom belangrijk dat organisaties een leven lang leren stimuleren en faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen, trainingen en andere ontwikkelmogelijkheden.

 

Stimulans vanuit de overheid

Een sterke en breed gedragen leercultuur is nodig om maatschappelijke en economische ambities te realiseren en de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Dit is een cultuur waarbij leren en ontwikkelen gedurende het leven een vanzelfsprekendheid is en er continue aandacht bestaat voor het op peil houden van kennis en vaardigheden. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor zo’n cultuur ligt bij werkgevers en het individu; de overheid zorgt daarbij voor goede randvoorwaarden.

De overheid ziet het belang van een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid in en stimuleert dit met subsidies. Dit is niet alleen goed voor het individu, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel. Door te blijven leren en ontwikkelen, kunnen werknemers zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op die manier kan Nederland zich blijven ontwikkelen en concurrerend blijven in een internationale context.

Wat subsidies uitgelicht

 1. De MDIEU-regeling ondersteunt werkgevers financieel bij het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. De regeling biedt subsidie voor activiteiten die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid, zoals scholing, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. Werkgevers kunnen via de MDIEU-regeling maximaal 50% van de kosten vergoed krijgen, met een maximumbedrag van €12.500,- per aanvraag.
 2. De SLIM-regeling is gericht is op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Werkgevers in het mkb kunnen subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten gericht op scholing en ontwikkeling van werknemers, zoals het ontwikkelen van een opleidings- of scholingsplan of het oprichten van een bedrijfsschool. De regeling is bedoeld voor werkgevers met maximaal 250 werknemers.
 3. De STAP-regeling is een subsidieregeling van de overheid die individuele werkenden en werkzoekenden wil stimuleren zich te ontwikkelen en te scholen. Met de STAP-regeling kunnen werkenden en werkzoekenden een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen van €1.000,- per persoon per jaar. Zij kunnen dat gebruiken voor alle opleidingen en cursussen die leiden tot een diploma of certificaat.

MDIEU toegankelijk voor bedrijven

Van 1 september tot en met 30 november 2023 stelt het ministerie van SZW een nieuw aanvraagtijdvak open voor MDIEU-subsidie. Tot voor kort was de regeling alleen toegankelijk voor sectoren. Nieuw is dat ditmaal ook bedrijven MDIEU-subsidie aan kunnen vragen én dat het drempelbedrag waarvoor sectoren en bedrijven MDIEU-subsidie aan kunnen vragen verlaagd wordt naar € 75.000,- per aanvraag. Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is een sectoranalyse voor sectoren en een bedrijfsanalyse voor bedrijven. De forfaitaire subsidie van € 5.000,- voor deze bedrijfsanalyse kan worden meegenomen in de MDIEU-subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. Er is dus geen apart aanvraagtijdvak hiervoor. Het bedrag moet door het bedrijf worden voorgeschoten.

 

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren stimuleren

Als organisatie kun je verschillende stappen nemen om een leven lang leren te stimuleren en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen:

 • Maak een LLL- en/of DI-beleid: ontwikkel een plan waarin je beschrijft hoe je LLL en DI binnen je organisatie wil stimuleren en faciliteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bieden van scholing en trainingen, het faciliteren van loopbaanontwikkeling of het aanmoedigen van medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling.
 • Maak medewerkers bewust van het belang van LLL en DI: leg uit waarom het belangrijk is en wat het kan betekenen voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
 • Investeer in opleiding en training: bied als werkgever mogelijkheden aan voor opleiding en training van medewerkers, bijvoorbeeld via interne opleidingen, externe cursussen of online trainingen.
 • Faciliteer loopbaanontwikkeling: zorg dat medewerkers de mogelijkheid hebben om hun loopbaan te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van coaching, mentoring of het aanbieden van stageplekken.
 • Maak gebruik van subsidies: maak gebruik van de verschillende subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn, zoals de MDIEU-regeling of de SLIM-regeling.

Door LLO te stimuleren en duurzame inzetbaarheid te bevorderen investeer je als organisatie in de toekomst van je medewerkers en in de kwaliteit en productiviteit van je organisatie.

In een stimulerende leercultuur kunnen mensen zich blijven ontwikkelen als zij weten wat hun mogelijkheden zijn en waar hun kansen liggen op de arbeidsmarkt. Ook helpt het als zij zelf kunnen beschikken over middelen en tijd om zich te ontwikkelen en zo te kunnen anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt. Hierom stellen private partijen zoals sociale partners, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werkgevers in toenemende mate individuele budgetten beschikbaar.

Wat is de CSRD-richtlijn en hoe ga je ermee aan de slag?

De Europese Unie stelde de richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op. Deze richtlijn verplicht bedrijven vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Deze verplichting geldt nu nog voor organisaties met meer dan 250 medewerkers en een omzet van minstens 40 miljoen. Vanaf 2026 gaat deze verplichting ook voor kleinere bedrijven gelden. De regeling moet ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor duurzaamheid, waartoe ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt gerekend. Het gevolg hiervan is dat bedrijven in de jaarrekening concreet moeten maken dat zij aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, op welke wijze zij de duurzame inzetbaarheid verbeteren en wat het tastbare resultaat is van de inspanningen en initiatieven.

Tenslotte

Als laatste is organisaties aan te raden om voortdurend te blijven leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hieronder enkele specifieke aanbevelingen:

 1. Investeer in digitalisering: Digitale technologieën hebben de afgelopen jaren een enorme impact gehad op bedrijven en organisaties. Het is belangrijk om te investeren in een digitale infrastructuur en vaardigheden om de concurrentiepositie te behouden en groei te stimuleren.
 2. Creëer een cultuur van innovatie: Organisaties die innovatie omarmen, hebben een grotere kans op succes op de lange termijn. Creëer een werkomgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe ideeën en oplossingen aan te dragen en waarin fouten maken als leermoment wordt gezien.
 3. Zorg voor diversiteit en inclusie: Een diverse en inclusieve werkomgeving kan bijdragen aan betere prestaties en hogere winstgevendheid. Streef ernaar om medewerkers uit verschillende achtergronden en met verschillende vaardigheden en perspectieven aan te nemen.
 4. Wees flexibel: De arbeidsmarkt verandert en werknemers zoeken naar meer flexibiliteit in hun werk. Bied daarom werknemers verschillende werkschema's en mogelijkheden om op afstand te werken.
 5. Houd rekening met duurzaamheid: Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties. Overweeg manieren om de ecologische voetafdruk van de organisatie te verminderen en om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook aan de reputatie van de organisatie en de loyaliteit van klanten en medewerkers versterken.

Meer informatie over wat Building Human Talent voor jullie organisatie kan betekenen? Lees hier meer over onze aanpak of neem vrijblijvend contact met ons op! 

Geschreven door

Ook interessant